Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Koreman Advocatuur B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18078906.

Algemene voorwaarden voor de rechtspraktijk van Koreman Advocatuur B.V. te Dongen.

Artikel 1. De besloten vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koreman Advocatuur B.V. (KvK 18078906/ BTW NL814603373B02) is gevestigd te (5105 AC) Dongen (5105 AC) aan de Eindsestraat 46 en kantoorhoudende te (5038 CD) Tilburg aan de Spoorlaan nr. 388.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever (hierna verder te noemen ‘cliënt/opdrachtgever’) en Koreman Advocatuur BV (hierna verder te noemen ‘opdrachtnemer’ gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de cliënt/opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst tot opdracht

3.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en cliënt/opdrachtgever is een overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. De werking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt door opdrachtnemer expliciet uitgesloten. Uitsluitend opdrachtnemer geldt jegens cliënt/opdrachtgever als opdrachtnemer. Van aanvaarding blijkt uit een aan de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging.

3.2 Ter voldoening van de aan de advocaat daartoe bij wet opgelegde verplichting is de cliënt/opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs.

3.3 Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van cliënt/opdrachtgever derden, waaronder bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders en/of deskundigen, te betrekken indien en voor zover dit naar het oordeel van opdrachtnemer de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt.

3.4 Opdrachtnemer werkt in veel gevallen in teamverband aan de opdracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naast en/of in plaats van de advocaat die aanvankelijk met de uitvoering van de opdracht is gestart, ook andere advocaten en/of juridisch medewerkers en/of andersoortige medewerkers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Vorenstaande geldt eveneens indien het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde aan opdrachtnemer verbonden personen.

3.5 Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel dat uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze slechts voor bepaalde tijd en/of voor een bepaald project is verstrekt.

3.6 Het staat zowel aan opdrachtnemer als aan de cliënt/opdrachtgever vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval is de cliënt/opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten waaronder verschotten (zie hierna de artikelen 4 en 5) per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Opdrachtnemer zal – indien aan de orde – haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

3.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen aan opdrachtgevers zijde, waaronder te verstaan de betaling van factuurbedragen, en eventuele verschuldigde kosten en renten.

3.8 Opdrachtnemer zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van opdrachtnemer bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.

3.9 Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door cliënt/opdrachtgever verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van cliënt/opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de cliënt/opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op een verplichting van opdrachtnemer tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken.

Artikel 4. Honorarium

4.1 Ter zake van door opdrachtnemer verrichte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met de door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven. Dit bedrag dient allereerst te worden vermeerderd met de kantoorkosten. Deze kantoorkosten bedragen forfaitair 6% van het honorarium.

4.2 Een met opdrachtnemer overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks in redelijkheid worden aangepast, als gevolg van:

a. indexering, en/of;
b. doordat voor een medewerker vanwege het ervaringsniveau een ander tarief gaat gelden.

Indexering vindt jaarlijks – in beginsel – op 1 januari plaats. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor op een later tijdstip in het jaar alsnog te indexeren.

4.3 Boven het honorarium is de cliënt/opdrachtgever alle overige kosten en verschotten (zie hierna ook onder artikel 5) verschuldigd die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de cliënt/opdrachtnemer zijn gemaakt.

4.4 Over het honorarium en de door de cliënt/opdrachtgever verschuldigde kosten en verschotten is, voor zover van toepassing, bovendien omzetbelasting verschuldigd.

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om voor zowel verrichte als voor te verrichten werkzaamheden en/of overige kosten en verschotten (periodieke) deeldeclaraties aan cliënt/opdrachtgever te verstrekken.

4.6 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan opdrachtnemer verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.

Artikel 5. Verschotten

Onder verschotten wordt verstaan de nader te specificeren uitgaven die opdrachtnemer doet ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer het griffierecht, deurwaarders kosten, reiskosten en deskundige kosten. Anderzijds vallen onder verschotten de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkosten en kosten van fotokopieën.

Artikel 6. Voorschotten

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aan de cliënt/opdrachtgever meerdere voorschotten in rekening te brengen op het aan hem te declareren honorarium en/of de voor hem te maken kosten of te betalen verschotten. De betaalde voorschotten worden bij de einddeclaratie verrekend. Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd haar bemoeiingen op te schorten totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen dienen declaraties binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Een voorschotdeclaratie dient onmiddellijk te worden voldaan. Na verloop van voornoemde termijn van 14 (veertien) dagen is cliënt/opdrachtgever – indien betaling geheel of gedeeltelijk achterwege blijft – onmiddellijk van rechtswege in verzuim en over de openstaande geldsom(men) en de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Daarenboven zijn alle kosten ontstaan uit dan wel verband houdend met de (buiten)gerechtelijke incassokosten van al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht verschuldigd is voor rekening van cliënt/opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling het recht voor om:

a. de dienstverlening niet aan te (laten) vangen, op te schorten of te beëindigen, én;
b. (al dan niet gelijktijdig) een incassoprocedure op te starten bij de civiele rechter, dan wel bij de Geschillencommissie Advocatuur.

7.2 Het recht op verrekening en opschorting door cliënt/opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 8. Informatieverstrekking

8.1 Cliënt/opdrachtgever zal aan opdrachtnemer steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor een correcte en tijdige uitvoering van de verleende overeenkomst tot opdracht. Cliënt/opdrachtgever staat/staan in voor de juistheid én volledigheid van deze informatie, ook indien deze van enige derden afkomstig is. Cliënt/opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de dienstverlening van belang kunnen zijn. Dit geldt mede voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

8.2 Cliënt/opdrachtgever zal opdrachtnemer op het eerste verzoek alle benodigde informatie en documentatie verstrekken die opdrachtnemer nodig heeft en/of kan hebben in verband met het (doorlopende) cliëntonderzoek. Met dit (doorlopende) cliëntenonderzoek wordt onder andere bedoeld het controleren en verifiëren van de identificatie van cliënt/opdrachtgever en zijn/haar (eventuele) uiteindelijke belanghebbende(n). Vorenstaande geschiedt op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’), ingevolge waarvan opdrachtnemer verplicht is (i) de identiteit van cliënten vast te stellen en de identiteit vast te stellen van uiteindelijke begunstigde(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het opdrachtnemer verboden om aan een cliënt/opdrachtgever te melden dat zij een ongebruikelijke transactie heeft gemeld. De cliënt/opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn. De opdrachtgever/cliënt verplicht zich jegens opdrachtnemer alle relevante feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn. De beoordeling van enige relevantie van het cliëntenonderzoek overeenkomstig de Wwft is bij uitsluiting voorbehouden aan opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer kan in bepaalde gevallen op grond van enige wettelijke bepalingen, zonder cliënt/opdrachtgever hierover nader te hoeven, mogen of kunnen informeren:

a. een bij de uitvoering van de opdracht verrichte en/of voorgenomen ongebruikelijke transactie;
b. een opgezette en/of voorgenomen grensoverschrijdende (belasting)structuur (in de zin van de Europese richtlijn (EU) 2018/822), en/of;
c. andersoortige incidenten,

onverwijld verplicht zijn om een melding te maken bij de daarvoor bij wet aangewezen instantie(s).

Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door opdrachtnemer gedane melding(en), ook niet indien de melding(en) achteraf ongegrond blijkt (blijken) te zijn, tenzij cliënt/opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding(en) in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. In dit laatste geval is de schade beperkt zoals vermeld in artikel 10. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door opdrachtnemer van de desbetreffende bepalingen.

Artikel 9. Communicatie

De communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt/opdrachtgever, waaronder mede is te verstaan de verzending van berichten, documenten, bescheiden, alsmede facturen, herinneringen en/of aanmaningen, geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik hiervan risico’s (kunnen) kleven, waaronder – doch niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en/of malware. Cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierdoor vast niet aansprakelijk jegens elkaar te zullen en/of kunnen zijn voor schade die (eventueel) intreedt bij één of beide der partijen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen en/of nalaten ter voorkoming van het optreden van enige van de voornoemde risico’s. Data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door haar verzonden en ontvangen elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

10.2 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

Artikel 11. Privacy Statement

11.1 Bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer kan het noodzakelijk zijn dat zij persoonsgegevens verwerkt die toebehoren aan cliënt/opdrachtgever. Opdrachtnemer verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy Statement. Dit statement is te vinden op de kantoorwebsite www.koremanadvocatuur.nl, onder het kopje ‘Privacy Statement’.

De cliënt/opdrachtgever geeft opdrachtnemer door haar opdracht toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en deze gegevens te verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht of werkzaamheden alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die doeleinden die met nadere onderlinge instemming worden bepaald.

11.2 Opdrachtnemer zal passende, technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling of samenwerking met derden erop toezien dat de ingeschakelde derden overeenkomstig voldoen aan de betreffende verplichtingen.

11.3 Als verwerker (in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zal opdrachtnemer de cliënt/opdrachtgever in staat stellen om te voldoen aan haar verplichting tot het melden van datalekken. Opdrachtnemer informeert de cliënt/opdrachtgever binnen een redelijke termijn na constatering van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en de opdrachtgever verleent opdrachtnemer alle medewerking bij het onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde inbreuk en de gevolgen daarvan.

Artikel 12. Reclame, klachten- en geschillenregeling

12.1 Op de dienstverlening door opdrachtnemer is de (interne) kantoorklachtenregeling van toepassing. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door opdrachtnemer worden behandeld en afgehandeld. Deze regeling is te vinden op de website www.koremanadvocatuur.nl, onder het kopje ‘Kantoorklachtenregeling’.

12.2 Een reclame met betrekking tot geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na de geleverde prestatie, dan wel uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van een gebrek in de geleverde prestatie indien de opdrachtgever aantoont dat zij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enig gebrek in de geleverde prestatie.

12.3 Een reclame ten aanzien van een door opdrachtnemer aan de cliënt/opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

12.4. Een reclame als bedoeld onder lid 2 of lid 3 van dit artikel schort de betalingsverplichting van de cliënt/opdrachtgever niet op.

12.5 Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle aan de cliënt/opdrachtgever in dat kader toekomende rechten. Vorderingsrechten uit hoofde van terechte reclames en/of klachten vervallen uiterlijk zes (6) maanden na de geleverde prestatie door opdrachtnemer.

Artikel 13. Wijzigingsbeding

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aan te passen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met cliënt/opdrachtnemer.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 De verhouding tussen cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

Artikel 15. Forumkeuze

Op alle overeenkomsten en ten aanzien van alle handelingen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen, behalve indien tussen opdrachtnemer en de cliënt/opdrachtgever is overeengekomen die geschillen of een specifiek geschil met uitsluiting van de gewone rechter te onderwerpen aan het bindend oordeel van de Geschillencommissie Advocatuur, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegde rechter. Indien de behandeling van het geschil echter tot de absolute bevoegdheid van de sector kanton behoort, is de door de wet aangewezen Nederlandse rechter bij uitsluiting relatief bevoegd.

Tilburg, 30 december 2022