Privacybeleid

Algemeen

Koreman Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap Koreman Advocatuur B.V. (KvK 18078906, BTW NL814603373B01). De besloten vennootschap Koreman Advocatuur B.V. oefent zelfstandig de rechtspraktijk uit en sluit zelfstandig de overeenkomst met de cliënt. Deze zelfstandigheid heeft ook betrekking op de (beroeps)aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Koreman Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die betrekking heeft op of persoon. Hieronder vallen eveneens (persoons)gegevens die indirect iets over iemand zeggen.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Koreman Advocatuur (heeft) verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens onder meer voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het namens de opdrachtgever voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • innen van declaraties.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kantoor verwerkt onder meer, doch niet uitsluitend, de navolgende (soorten en/of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene al dan niet vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • burgerservicenummer.

Voornoemde persoonsgegevens zijn door u op eigen initiatief aan kantoor Koreman Advocatuur verstrekt of zijn in het kader van de dienstverlening verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen en diens advocaat dan wel gemachtigde, aan ons kenbaar gemaakt, of via openbare bronnen aan ons bekend geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kantoor deelt persoonsgegevens met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden uitsluitend met derden voor zover zij dit noodzakelijk acht voor de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures en/of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Koreman Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe enige wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van het kantoor persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door het kantoor ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Koreman Advocatuur kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke wordt geleden als gevolg van het niet naleven van de AVG door derden waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

Beveiliging persoonsgegevens

Het kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te kunnen waarborgen. In het geval het kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek u inhoudelijk hieromtrent te berichten.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Koreman Advocatuur B.V.

jckoreman@koremanadvocatuur.nl
Spoorlaan 388
5038 CD Tilburg
Telefoonnummer: +31132340336

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Het kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van kantoor Koreman Advocatuur (www.koremanadvocatuur.nl) kunnen knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links zijn opgenomen om andere dan webpagina’s kantoor Koreman Advocatuur te (kunnen) promoten of delen op sociale (media) netwerken dan wel websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Kantoor Koreman Advocatuur houdt geen toezicht op en is geenszins verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Enig gebruik van dergelijke media is dus volledig voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

Koreman Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van kantoor Koreman Advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacy statement kunt u contact met ons opnemen:

Koreman Advocatuur B.V.
Spoorlaan 388, 5038 CD Tilburg
Telefoonnummer: +31132340336
E-mail: jckoreman@koremanadvocatuur.nl

Deze privacyverklaring is op d.d. 28 november 2022 vastgesteld.