Vervanging

De zaken van het kantoor Koreman Advocatuur B.V. worden bij afwezigheid waargenomen door mr. dr. J.G.A. Linssen, patroon en advocaat ten kantore van Linssen en de Ruijter Advocaten te Tilburg, Postbus 211, 5000 AE Tilburg, telefoonnummer 013-5841484, e-mail jlinssen@jlinssen.nl.

Tussen advocaat mr. J.C. Koreman mr. dr. J.G.A. Linssen is een zogeheten ‘waarnemingsovereenkomst gesloten’, waarin het navolgende werd overeengekomen.

  1. Mr. dr. J.G.A. Linssen zal bij ontstentenis van mr. J.C. Koreman zijn dossiers waarnemen in de ruimste zin van het woord. De overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan steeds opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden of een andere termijn die partijen op dat moment overeenkomen.
  2. Mr Linssen zal daarbij al hetgeen doen en nalaten dat hij als advocaat nodig, wenselijk en nuttig vindt in het belang van de zaak en van de cliënt.
  3. Als er sprake mocht zijn van een tegenstrijdig belang dat is ontstaan door de waarneming, zal mr. Linssen de client van mr. Koreman in kennis stellen van het tegenstrijdig belang en verder al hetgeen doen en nalaten dat in dat kader nodig, wenselijk en nuttig is in het belang van de client van mr. Koreman, daaronder begrepen de medewerking aan de overdracht van het dossier aan een andere advocaat.
  4. Mr Koreman zal mr. Linssen toegang geven tot zijn dossiers en andere gegevens die voor de goede uitvoering van de overeenkomst en al hetgeen daarbij behoort, nodig of wenselijk is.
  5. De waarneming eindigt onmiddellijk op het moment dat de ontstentenis een einde neemt, tenzij partijen op dat moment anders overeenkomen.
  6. Mr. Linssen zal bij de waarneming rekening houden met het belang van mr. Koreman bij de continuïteit van zijn kantoor. Daarom zal mr. Linssen al hetgeen doen en nalaten dat nodig, wenselijk en nuttig is om dit belang te waarborgen. Mr. Linssen zal zich ervan onthouden om de cliënten van mr. Koreman aan te zetten om de behandeling van zaken en de behartiging van hun belangen onder te brengen bij een ander, daaronder begrepen bij mr. Linssen zelf. Dit tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld onder 3 van deze overeenkomst of als dit noodzakelijk is in verband met de inhoud van de zaak of als de zaak dit om een andere objectieve reden met zich meebrengt.

    Mr Linssen zal zoveel mogelijk overleg hebben met mr. Koreman in verband met de waarneming van mr. Koreman.