Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

(Buiten-) gerechtelijke incasso van zakelijke geldvorderingen

Incasseren van geldvorderingen is een vak. En het incasseren van vorderingen op zakelijke debiteuren (ondernemers) zeker. Uitgangspunt is vrijwel altijd het snel betaald krijgen van uw vordering, zonder dat u de desbetreffende klant verliest. Niet betaalde omzet is echter géén omzet en niet (tijdig) betalende klanten kunnen uw onderneming in problemen brengen. Daarom is het uitermate belangrijk dat u een professioneel debiteurenbeheer voert. Het daarbij adviseren, alsmede het opzetten en organiseren van een professioneel debiteurenbeheer en incassobeleid, was bijna 20 jaar het werkterrein van John.

In de eerste plaats is het van groot belang dat uw onderneming beschikt over een gedegen en efficiënt administratief facturatie- herinnerings- en aanmaningstraject. Mocht dit proces niet tot betaling leiden, dan kan de incasso vervolgens buitengerechtelijk (ook wel minnelijke incasso genaamd) of gerechtelijk (incasso met behulp van rechterlijke tussenkomst en de mogelijke inzet van dwangmiddelen zoals bijvoorbeeld beslaglegging) worden uitbesteed aan professionele incassopartijen. Als zodanig treden veelal incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten op. Deze beroepsgroepen onderscheiden zich in hun aanpak en bevoegdheden, ieder met eigen accenten.

John wil u, vanuit zijn achtergrond als jurist en directeur-eigenaar van een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie, helpen met het professionaliseren van de interne administratieve bedrijfsprocessen, waardoor uw werk leuker en gemakkelijker wordt. Daarnaast haalt hij voldoening uit (met u samen) uitzetten van een gedegen buitengerechtelijk- en gerechtelijk incassotraject voor ondernemers. En ten slotte spant hij zich met een niet aflatende inzet in, teneinde te bereiken waarop u recht heeft: de betaling van de door u geleverde producten of diensten.

Tarieven bij volledige betaling

Koreman Advocatuur werkt op basis van het principe van No Cure No Pay. Dit betekent dat uw debiteur in principe de aan de incasso verbonden kosten (incassokosten) betaalt. Anders gezegd: in de meeste gevallen betaalt uw debiteur 100% van uw factuurbedrag, inclusief de verschuldigde incassokosten.

Onze werkzaamheden kosten u dus in deze gevallen niets.

Aan deze No Cure No Pay afspraak is een aantal voorwaarden verbonden, te weten:

 • Het betreft zakelijke vorderingen (business to business);
 • Uw vordering werd niet eerder aan een andere incasso intermediair uit handen gegeven;
 • Het gaat om niet betwiste vorderingen;
 • Het betreft minnelijke incasso (buitengerechtelijk).

Tarieven bij gedeeltelijke betaling

Als slechts een deel van het factuurbedrag wordt betaald of de hoofdsom wél, maar de rente en/of incassokosten niet, wordt het geïncasseerde bedrag naar rato toegerekend aan de hoofdsom en de gevorderde rente. Dit leidt tot een uitkomst waarbij u tussen 90% en 100% van het geïncasseerde deel van uw vordering ontvangt.

Tarieven bij non betaling

In de situaties dat uw debiteur niets betaalt, wordt aan u geen incassoprovisie in rekening gebracht. U betaalt slechts een bedrag ad € 75,- als standaardvergoeding.

Tarieven gerechtelijke fase

In die (spaarzame) gevallen waarin in samenspraak met u wordt besloten tot het nemen van gerechtelijke maatregelen, nadat uw debiteur op minnelijke (buitengerechtelijke) wijze niet betaalde, dan wel uw vordering betwist, kan uw zaak worden behandeld:

 1. op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of;
 2. voor een vaste prijs.

Aandeelhoudersgeschillen

Meningsverschillen en ruzies tussen aandeelhouders kunnen fnuikend zijn voor het bedrijfsrendement en de continuïteit van uw onderneming. Het veroorzaakt vaak negatieve afleiding, onrust op de werkvloer en spanning bij uw als ondernemer en uw gezin. Besluitvorming kan worden bemoeilijkt of zelfs onmogelijk worden.

Soms is er sprake van verschillende inzichten over de te volgen koers van de onderneming, soms ook zijn er botsende karakters of houdt een meerderheidsaandeelhouder geen rekening met een minderheidsaandeelhouder en wordt de positie van die laatste onhoudbaar.

In de wet is een aantal oplossingen voor conflicten tussen aandeelhouders opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld de zogeheten geschillenregeling die het mogelijk maakt dat de ene aandeelhouder de rechter vraagt de andere aandeelhouder te dwingen om zijn of haar aandelen te verkopen. Of om de ene aandeelhouder te dwingen de aandelen van de ander te kopen.

Een aandeelhoudersgeschil kan ook via de zogeheten ‘enquêteprocedure’ bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aan de rechter worden voorgelegd. In het kader van deze procedure kunnen (spoed) maatregelen worden getroffen zoals bijvoorbeeld het schorsen van een bestuurder, het aanstellen van een toezichthouder, of het (tijdelijk) schorsen van het stemrecht op aandelen.

In veel gevallen is echter onderling overleg – al dan niet onder begeleiding – de meest effectieve en snelste weg naar een oplossing. Geprobeerd moet worden om de verstoorde verhoudingen te herstellen en te blijven samenwerken. Indien dat laatste niet lukt, kan er in goed overleg besloten worden de samenwerking te beëindigen.

Hebt u te maken met een (dreigend) aandeelhoudersgeschil en wilt u advies over hoe daarmee om te gaan, dan wel bemiddeling daarbij, neemt u dan contact met John op via jckoreman@koremanadvocatuur.nl of telefoon +31132340336.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zonder het nemen van risico’s kan men niet ondernemen. Zo stimuleren ondernemingsrisico’s de economie en werkgelegenheid.

Een ondernemer (bestuurder) is niet snel aansprakelijk voor zijn bestuurlijk handelen. Zou dat anders zijn, zou de ondernemer mogelijk te voorzichtig zaken kunnen gaan doen en dat is in het economisch verkeer ongewenst. Of zoals de minister het bij de behandeling van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht rechtspersonen verwoordde: ‘er moet ruimte blijven voor creativiteit, vernuft en durf, maar er wordt een grens bereikt waar onverantwoorde risico’s worden genomen’. Er is dus een grens tussen ondernemen en roekeloos risico’s nemen. Dat laatste kan een ondernemer mogelijk duur komen te staan.

Een bestuurder van een onderneming is volgens vaste rechtspraak eerst aansprakelijk als bestuurder van die onderneming indien hem of haar een zogeheten ‘persoonlijk ernstig verwijt’ kan worden gemaakt.

Van een persoonlijk ernstig verwijt is in de regel sprake bij:

 1. Het door de bestuurder te lichtvaardig aangaan van overeenkomsten namens de vennootschap. Voorbeeld: indien een bestuurder Indien een bestuurder namens de vennootschap een overeenkomst aangaat terwijl hij op dat moment wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen en geen verhaal zal bieden voor de daardoor geleden schade, kan een bestuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 2. Het door de bestuurder bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onwil en onmacht.

Er kunnen diverse andere gevallen zijn waarin een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ aan de orde is en waarin een bestuurder in privé aansprakelijk is. Riskant is bijvoorbeeld om bepaalde opbrengsten van de rechtspersoon aan een bepaalde crediteur toe te zeggen en dat vervolgens niet na te komen. Het op deze wijze alloceren van opbrengsten van de rechtspersoon levert een risico van bestuurdersaansprakelijkheid op.

Een bestuurder van een vennootschap kan niet alleen als bestuurder jegens aansprakelijk zijn jegens contractpartijen, schuldeisers, aandeelhouders of een curator, maar ook door de vennootschap zelf.

Ondanks dat bestuurdersaansprakelijkheid door de rechter niet snel wordt aangenomen, neemt het aantal claims gedurende de laatste jaren sterk toe. Het spreekt voor zich dat u dat risico aansprakelijk gesteld te worden niet nemen wil. Daarom hieronder een aantal tips.

Tips ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid

 1. Ken de statuten en aandeelhoudersovereenkomst(en). Het voorkomt dat er in strijd met de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst wordt gehandeld;
 2. Wacht niet met ingrijpen. Indien u vaststelt dat er sprake is van een niet behoorlijke vervulling van bestuurstaken moet u ingrijpen en proactief zijn.
 3. Maak goede afspraken over de taakverdeling binnen het bestuur. Blijf ook op de hoogte van bestuurstaken die wellicht niet primair aan u zijn toebedeeld, bijvoorbeeld algemene zaken zoals de financiën.
 4. Een deugdelijke administratie is een noodzaak. Zo mag de jaarrekening absoluut geen misleidende voorstelling van de financiële positie van uw onderneming geven. De jaarrekening moet bovendien tijdig opgemaakt en gepubliceerd zijn.
 5. Ben en blijf op de hoogte van de financiële situatie van uw onderneming. Vergewis u ervan of transacties verantwoord zijn. Ga geen verplichtingen namens de onderneming aan, terwijl u weet dat deze de verplichtingen niet kan nakomen en dat de onderneming geen verhaal biedt voor de schulden.
 6. Heb extra aandacht voor uw besluitvorming indien er een faillissement dreigt. Ga, in het zicht van faillissement, ook geen nadelige verplichtingen aan namens de onderneming.
 7. Sluit een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.
 8. Meld betalingsonmacht tijdig aan de fiscus, bedrijfsvereniging en het (bedrijfstak)pensioenfonds.
 9. Verstrek geen lening zonder daartegenover voldoende zekerheden te bedingen of ga geen lening aan waarbij onevenredig veel zekerheden aan de financier verstrekt worden. Koop geen activa voor een veel te hoge en verkoop deze niet voor een veel te lage prijs.

Koreman Advocatuur biedt advies en hulp aan bestuurders van ondernemingen die als bestuurder aansprakelijk zijn gesteld of dreigen gesteld te worden. Als ook aan partijen die zelf een bestuurder aansprakelijk willen stellen. Neem daarvoor contact op met jckoreman@koremanadvocatuur.nl of bel of app met +31132340336.